Call Us: (98)31 32 33 63 31 - Mail info[at]arisatech.com

کارگاه های آموزشی و سمینار

شرکت آریساتک جهت افزایش دانش فناوری اطلاعات و کسب و کار اقدام به برگذاری دوره های آموزش  مینماید. لطفا برای دریافت اطلاعات برگذاری دوره ها از لیست زیر فرم ها مربوطه را باز کرده و فرم را تکمیل نمائید.

دوره های آموزش Microsoft Dynamics CRM

دوره های آموزش VOIP Voice Over IP